AJHS MISA NG BANAL NA ESPIRITU

Ateneo de Manila Junior High School

MISA NG BANAL NA ESPIRITU
Ika-11 ng Agosto, 2021 | 11:15 AM
Punong Tagapagdiwang: Fr. Joaquin Jose Mari C. Sumpaico III SJ
Pangalawang Pangulo ng Pamantasan sa Batayang Edukasyon