BRIEF BACKGROUND

Established in 1975, the Department of Filipino upholds the language policy of the Ateneo de Manila University for bilingual education. All students are required to take six units, equivalent to two courses, as part of the core curriculum on the appreciation of Philippine literature written in the national language, literary history, and popular culture.

The Department of Filipino boasts of having nurtured among its faculty such distinguished names as National Artist Rolando S. Tinio who served as its first chairperson, Policarpio B. Peregrino, Buenaventura S. Medina, Jr., Nenita O. Escasa, Florentino H. Hornedo, Soledad S. Reyes, Rofel G. Brion, Fe Laura R. Quetua, and Benilda S. Santos, among others.

PAHAYAG-MISYON

Taglay ang atas ng Pamantasang Ateneo de Manila na magsilbing tagaingat at tagasulong ng kabang-yaman ng Kulturang Filipino nang isinasaalang-alang ang pana-panahong pagbabago ng kasaysayan at lipunang sarili at pati ng sa mundo, itinatakda ng Kagawaran ng Filipino ang propesyunal at multidisiplinaryong pagtugon sa pangangailangan na iuwi at iugat sa sariling kultura ang pamantasan at lahat ng pinaglilingkuran nito hindi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa mga kaalamang hiram kundi sa integrasyon nito sa mga kaalamang sarili. Isasagawa ito sa pakikisangkot sa malikhaing praktis, pagtuturo, at pagsasaliksik na walang humpay na pinatitining at pinalalaya ng espiritwalidad ni San Ignacio.