Ateneo Prayers & Songs

 Prayer for Geneoristy

Dearest Lord, Teach me to be generous.
Teach me to serve you As you deserve, To give and not to count the cost, To fight and not to heed the wounds, To toil and not to seek for rest, To labor and not to ask for reward, Save that of knowing I am doing your will.
AMEN.

Morning Offering and Praise

Lord, open my lips.
And my mouth shall proclaim your praise.
Blessed are you, God our Father Almighty. With love you have created us, and through Your goodness we once more wake to a new day. In union with the offering of the most Holy Sacrifice of the mass made throughout the world in the name of your Son, Jesus Christ, we bring you all the works, joys, and sufferings of this day.
Inspire all our works with generosity and selflessness;
open our minds and hearts to the promptings of your spirit. If today we would listen to your voice, harden not our hearts. Grant that all we do may be according to Your holy will and for your greater glory. Keep us safe from harm and may Your peace, truth, justice and freedom, reign in our hearts and in our country, today and always.
This we ask through Jesus Christ, your Son, living and reigning with you and the Holy Spirit forever and ever.
AMEN.

 Pag-aalay sa Umaga

Panginoon, buksan mo ang aming mga labi
Nang ikaw ay mapuri namin.
Diyos Amang makapangyarihan Nilikha Mo kami sa pag-ibig
At dahil sa kabutihan Mo Sa ngalan ng I yong Anak na si Jesus,
Inaalay namin sa Iyo  ang lahat ng aming gawain, kaligayahan at hirap sa araw na ito.
Tulungan Mo kami upang ang aming gawain ay maging ayon sa Iyong kalooban
 ilayo Mo kami sa tukso At buksan Mo ang aming isip sa pag-ibig sa Espiritu Santo Upang lagi kaming maging mabait at mapagbigay At sana'y lagi kang mamalagi sa amin at sa aming bayan ngayon at kailanman.
Hinihiling namin ita sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesus kasama ng Espiritu Santo.
AMEN.

The Athlete's Prayer

DEAR LORD, in the battle that goes on through life, All I ask is but a field that is fair, A chance that is equal with all in the strife, And the courage to strive and to dare.
If I should win, let it be by the code With my head and my honor held high.
If I should lose, let me stand by the road And cheer as the winner goes by.

The Angels of the Lord

The angels of the Lord are gathered round about Them who fear Him.
He delivers them.
Oh, taste and see that the Lord is good.
Happy is the man that trusts in Him.
Oh, taste and see that the Lord is good.
Happy is the man that trusts in Him.
 
Blue Eagle the King

Fly high! Blue Eagle fly and carry our cry across the sky Cast your shadows below Swoop down on the foe And sweep up the fields away!
Fly high! Over the trees Make known through the breeze Our victories Spread wide each wing For you are the King! Blue Eagle the King!
Oh, the Eagle's the King of them all And his Blue feathers never will fall For the blue and White And the Eagles' in flight Ateneo will fight today.

Hail Ateneo

Hail to Ateneo, hail on to the fray. . .
Once more our foes assail
in strong array. . .
Once more, the Blue and White wave on high, and sing our battle song we do, or die.
March on, march on, march on to victory. March on, march on, march on with loyalty!
To the fight, to the fight To win our laurels bright Oh, Hail...
(repeat)

Lupang Hinirang

Bayang magiliw Perlas ng silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay.
Lupang hinirang Duyan ka ng magiting Sa manlulupig Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bughaw May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta Buhay ay langit sa piling mo
Aming ligaya na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo.

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas
Aking Lupang Sinilangan
Tahanan ng aking lahi
Kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas
Diringgin ko ang payo ng aking magulang
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan
Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan: naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
Nang buong katapanan.
Iaalay ko ang aking buhay , pangarap, pagsisiskap
Sa bansang Pilipinas.

Fundador Sois Ignacio y General

Fundador sois Ignacio'y General
Dela compania real
De Jesus Hues te belicosa'y fiel
Que arrogante caudillo osaraen su furor
Eclipsar el gran brillo de vuestro valor
Lance, lance a la liza averno infiel.
A su monstruo Lucifer, Lucifer.

En tus filas se inmo la el celeste escuadron
Por Jesus quien tremola tu invicto pendon.
AI contrario in fun deel rayo vengador cruel terror
En ti siempre campe a denuedo marcial
Y al Empireo recrea tu fe sin igual
Pues contigo avanzanse guerreros fervidos,
En valor inclitos con Luzbel batense
Y alzan sus labaros en el combate marcial Fiel presagio
De paz benefica y de laurel
De paz y de laurel, de laurel.

San Ignacio Kawal ni Kristo

San Ignacio, Kawai ni Kristo,
Tanggulan laban sa mapanilong tukso,
Ang bandila ng krusipiho, tangan mo sindak ng dilim at ilio
Ang kapatirang natatangi sa 'yo, niloob mong magpuri sa Ngalan ni Hesus, uusigin, buong giting, naghaharing sala sa mundo.
Patnubayan saan mang dako ang mga kapatid mong galak ay sa 'yo
Ang gawain sa kahirapan, kalinisa't paghahandog ng puso
Marapatin mong sana ay maging tapat sa sumpa at pangakong binigkas buong galak
Nang magpuri at magpugay kay Hesus, ligaya ng buhay.
Luwalhatiin, tanang mga tao si Hesus na hari ng mundo.