Virtual Graduation Ceremony of the AGS Class of 2021

Humayo mga Atenista! Selebrasyon ng pasasalamat sa panahon ng pandemya.
Ika-9 ng umaga, 21 Mayo 2021, Mababang Paaralan ng Ateneo de Manila