Manila Shuto Ken Joge Suido Kyoku MWSS) No Min-eikan – Mokuyo to Keika (translation: MWSS Privatization – Targets and Outcomes)

2008. Manila Shuto Ken Joge Suido Kyoku MWSS No Min-eikan – Mokuyo to Keika (translation: MWSS Privatization – Targets and Outcomes), in  Higashi Ajia ni Okeru Koo-ei Kigyoo Kaikaku  (translation: Public Corporation Reform in East Asia), edited by Goishi, Norimich, Kokusai Shoin, Tokyo, 277-291.